Cartex świadectwa energetyczne szybko i tanio - Kielce, Radom, Kraków i okolice
Wszelkie prawa zastrzeżone - Cartex 2009-2019
Kielce, Kraków, Radom i okolice - nasz zasięg działania
Kielce, Kraków, Radom i okolice - nasz zasięg działania
Kielce, Kraków, Radom i okolice - nasz zasięg działania
Kielce, Kraków, Radom i okolice - nasz zasięg działania
Kielce, Kraków, Radom i okolice - nasz zasięg działania
Kielce, Kraków, Radom i okolice - nasz zasięg działania
Kielce, Kraków, Radom i okolice - nasz zasięg działania
* Projektowaną charakterystykę energetyczną wykonujemy na terenie całej Polski.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

 

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie  właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

 

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

Jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

 

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

 

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

• podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

• używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

• przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

• niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

• przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);

• mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

• wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

 

Jakie dokumenty należy przygotować do sporządzenia świadectwa energetycznego?

 

Przed rozpoczęciem oceny energetycznej budynku audytor powinien poinformować zleceniodawcę, jakie dokumenty będą mu potrzebne do jej wykonania. Ocena energetyczna budynku będzie sporządzana: na podstawie wizji lokalnej i pomiarów dokonanych przez audytora oraz dostępnej dokumentacji technicznej.

 

Potrzebne będą zatem:

 • dokumentacja domu lub mieszkania, zawierająca:

 • rok oddania do użytkowania i przeznaczenie

 • rodzaj konstrukcji, rodzaj przegród budowlanych, użyte materiały,

 • rodzaj systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji

 • kubaturę, powierzchnię użytkową i liczbę kondygnacji domu jednorodzinnego lub

   budynku, w którym znajduje się mieszkanie

 • wyjaśnienia dotyczące zagadnień j.w. jeżeli dokumentacji nie posiadamy, jest ona niekompletna lub zaginęła. Jeżeli zleceniodawca nie zna odpowiedzi na te pytania, zostaną one ustalone w czasie wizji lokalnej i pomiarów.

 • dokumentacja zawierająca dane adresowe Inwestora oraz inwestycji.

 

Jak długo będzie ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa.

 

Kiedy wykonywana jest projektowana charakterystyka energetyczna?

 

Projektowana charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynków nowo projektowanych lub przebudowywanych i dołącza się ją do projektu z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Głównym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej jest stwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz zasad oszczędnego gospodarowania energią. Charakterystyka energetyczna stanowi obecnie integralną część projektu architektoniczno- budowlanego, a obowiązek dołączenia jej do projektu wynika z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.. Obecnie, w związku z niedawnymi zmianami w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego charakterystyka energetyczna wymagana jest również w projektach budynków jednorodzinnych. Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej budynku dołączana jest analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

 

Kto może wykonać projektowaną charakterystykę energetyczną?

 

Projektowaną charakterystykę energetyczną może wykonać jedynie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia: ukończone studia magisterskie i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, instalacyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej. Osoba, która podejmuje się tego zadania musi również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą być w przeszłości karane za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi ani za przestępstwa skarbowe.

 

świadectwa ważne informacje
Ważne Informacje
świadectwa ważne informacje
świadectwa ważne informacje
Co to jest certyfikat energetyczny? Dla jakich budynków wykonujemy świadectwo energetyczne? Jakie dokumenty należy przygotować do sporządzenia świadectwa energetycznego? Kiedy wykonywana jest projektowana charakterystyka energetyczna? Kto może wykonać projektowaną charakterystykę energetyczną?
Ważne pytania i odpowiedzi.